Laboratorium Wzorcujące Lab-Scale, działające w ramach MIW Group Sp. z o.o., poprzez prawnie wiążące zobowiązanie deklaruje, że zachowana jest poufność wszelkich informacji uzyskanych i wytworzonych w związku z kontaktami z klientami, prowadzoną działalnością laboratoryjną, wynikami wzorcowań i zgodności z wymaganiami. Pracownicy Laboratorium przyjmują te zasady do stosowania podpisując Deklarację o zachowaniu tajemnicy zawodowej i poufności.

Baza Klientów Laboratorium oraz wszystkie zapisane informacje uzyskane lub wytworzone podczas realizacji działalności laboratoryjnej chronione są przed dostępem osób nieupoważnionych. Laboratorium deklaruje, że wszystkie informacje o zamówieniach od Klientów są poufne.

Laboratorium Wzorcujące Lab-Scale nie udostępnia na zewnątrz żadnych informacji pozyskanych od Klientów lub wytworzonych w tracie kontaktów chyba, że są one udostępnione przez Klienta publicznie (np. ogólnodostępne strony internetowe) lub udostępnienie takiej informacji oraz jej zakres uzgodnione jest z Klientem. Zgoda taka musi być wyrażona przez Klienta pisemnie lub za pomocą maila.

W wypadku gdy Laboratorium Wzorcujące Lab-Scale zobowiązane jest przez prawo lub umowy do ujawnienia informacji to Klient, jeśli to możliwe, jest niezwłocznie powiadamiany na piśmie (co najmniej mail), że Laboratorium przekaże żądane informacje stronie trzeciej.

Informacje o Kliencie pochodzące od stron trzecich są poufne. Źródło informacji jest objęte poufnością ze strony Laboratorium Wzorcującego Lab-Scale, chyba że źródło wyrazi na to zgodę.

Zasady poufności dotyczą również personelu zewnętrznych jednostek, z którymi Laboratorium Wzorcujące Lab-Scale współpracuje oraz wszystkich kontrahentów.

Jeżeli w wyniku działalności nastąpi konieczność podjęcia decyzji o odstępstwie od procedur lub instrukcji wykonywania wzorcowań to odstępstwo nie może naruszać zasad poufności wobec Klientów.

Do zarządzania sytuacjami dotyczącymi poufności udostępnienia informacji o Kliencie na zewnątrz uprawniony jest Kierownik Laboratorium Wzorcującego Lab-Scale.